บาคาร่าออนไลน์ อำลารถเมล์สาย 203 วิ่ง 30 เม.ย. 63 วันสุดท้าย

บาคาร่าออนไลน์ อำลารถเมล์สาย 203 วิ่ง 30 เม.ย. 63 วันสุดท้าย

หลังจากที่ทางเพจ Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์ บาคาร่าออนไลน์ ได้ออกมาแจ้งในวันที่ 27 เมษายนว่า รถเมล์สาย 203 จะเลิกให้บริการ และเตรียมให้เอกชนวิ่งแทนอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายปี 2562 กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ขสมก. ที่ประสงค์จะเดินรถต่อในโครงการปฏิรูปรถเมล์ มาทำการยื่นรักษาสิทธิ์ เพื่อให้ขนส่งทำการคัดเลือกผู้ประกอบการและออกใบอนุญาตเดินรถ

ผลจากการคัดเลือก บริษัท บางกอก 118 จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทรถเอกชนที่เดินรถสาย 203) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์และใบอนุญาตเดินรถสาย 2-23 (ตามแผนเลขสายใหม่)

อีกทั้งแนวทางการปฏิรูปรถเมล์ของขนส่ง กำหนดไว้ว่า ในแต่ละเส้นทางจะมีผู้ประกอบการได้แค่รายเดียว ไม่สามารถวิ่งผสม ขสมก.+เอกชน หรือเอกชนมากกว่า 2 เจ้าไม่ได้ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแข่งกันในเส้นทาง ขสมก.จึงจำเป็นที่ต้องถอดรถตัวเองออก และคาดว่าจะมีผลภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

ล่าสุดวันนี้ (30 เมษายน) มีรายงานว่า ขสมก. จะมีการเดินรถโดยสารประจำทางสาย 203 ท่าอิฐ – สนามหลวง เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเส้นทางเดินรถถูกเปลี่ยนผ่านเป็นของเอกชนไปเรียบร้อยแล้ว ปิดตำนานรถเมล์สายที่อยู่มากว่า 44 ปีและในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.63) เอกชนจะเริ่มเดินรถ 100% ทั้งนี้ ตามแผนปฏิรูปรถเมล์ สาย 203 ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขสาย 2-23 อู่บางบัวทอง – สนามหลวง

ประกาศกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกัน และควบคุมกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. 2563

วันที่ 29 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กำหนดลักษณะการป่วยหรือตายของ ม้า ม้าลาย ลา ล่อ หรืออูฐ เพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา พ.ศ. 2563

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในกรณีที่สัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ หรือในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ป่วยหรือตาย มีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน ให้เจ้าของสัตว์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ทราบ เพื่อตรวจสอบโรคระบาดและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาด

ปิดสนามบินภูเก็ตเพิ่ม 15 วัน ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ปิดสนามบินภูเก็ต – นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ได้ออกคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 103/2563 เรื่องการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต (ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. ความว่า

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid 19 โดยได้ปิดช่องทางเข้าออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2560 3 ลงวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2560 3 โดยได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศและได้มีคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 85/2563 เรื่อง ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2563 ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายนพุทธศักราช 2563 นั้น

โดยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับที่สองของประเทศ และมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้การระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ยังต้องมีการคัดกรองค้นหาเฝ้าระวังควบคุมโรคและรักษาพยาบาลซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออก

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในคราวการประชุมครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้ประสานขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วันเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณะไม่ให้เกิดเหตุการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 ทับ 22 แห่งพระราชบัญญัติทางเดินอากาศพุทธศักราช 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้ผู้ควบคุมอากาศยานเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานตามข้อ 1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออก ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมหรือจนกว่าคำสั่งจะมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านเจ้าตัวยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และไม่ให้กระทบกับบุคคลอื่นๆ อย่างแน่นอน

“ผมในฐานะผู้จัดการโรงพยาบาลสนามดีลักซ์ ขอเรียนว่า ผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจะไม่ให้กระทบท่านทั้งหลายที่พักอาศัยในอาคาร 14 ชั้น และในหอพักอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน” บาคาร่าออนไลน์